Kommande aktiviteter

aug
24
lör
2019
18:00 Tigrinsk övning i Sång @ S:T Henriks Katolska Kyrka
Tigrinsk övning i Sång @ S:T Henriks Katolska Kyrka
aug 24 kl. 18:00 – 20:00
 Våran hemsidaVåra aktiviteterS:T Henriks Förening
aug
25
sön
2019
09:00 Söndagsmässa @ S:T Henriks Katolska Kyrka
Söndagsmässa @ S:T Henriks Katolska Kyrka
aug 25 kl. 09:00 – 10:00
 Våran hemsidaVåra aktiviteterS:T Henriks Förening
aug
27
tis
2019
18:00 Rosenkrans bön @ S:T Henriks Katolska Kyrka
Rosenkrans bön @ S:T Henriks Katolska Kyrka
aug 27 kl. 18:00 – 20:00
 Våran hemsidaVåra aktiviteterS:T Henriks Förening
aug
29
tor
2019
18:00 Torsdagsmässa @ S:T Henriks Katolska Kyrka
Torsdagsmässa @ S:T Henriks Katolska Kyrka
aug 29 kl. 18:00 – 19:00
 Våran hemsidaVåra aktiviteterS:T Henriks Förening
aug
31
lör
2019
18:00 Tigrinsk övning i Sång @ S:T Henriks Katolska Kyrka
Tigrinsk övning i Sång @ S:T Henriks Katolska Kyrka
aug 31 kl. 18:00 – 20:00
 Våran hemsidaVåra aktiviteterS:T Henriks Förening
sep
1
sön
2019
09:00 Söndagsmässa @ S:T Henriks Katolska Kyrka
Söndagsmässa @ S:T Henriks Katolska Kyrka
sep 1 kl. 09:00 – 10:00
 Våran hemsidaVåra aktiviteterS:T Henriks Förening

Aktuella omröstningar

Vilka språk över Svenska ska hemsidan översättas till?
 • Add your answer

Verse of the Day

“[Thanksgiving for Recovery from Illness] I love the LORD, because he has heard my voice and my supplications. Because he inclined his ear to me, therefore I will call on him as long as I live.” — Psalm 116:1-2 1965, 1966. Powered by BibleGateway.com.

Nya Stadgar att besluta om

Här är de nya stadgarna som ligger för godkännande för årsmötet.
Det krävs denna förändring av stadgarna för att föreningen skall få fortsätta i kyrkans lokaler.

Stadgar

§ 1:

Föreningens namn är S:T Henriks Förening

§ 2:

Syftet Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i att utveckla barn, ungdom och vuxnas förkunskaper om det svenska samhället samt bibelstudier, musik, språkundervisning och underhållning.

§ 3:

Föreningens säte är: Sandvikens kommun

§ 4:

Föreningens organ är; styrelsen, revisorer, och de utskott som beslutas av årsmötet/ styrelsen.

§ 5:

Föreningen skall ha ett samarbete med pastoral & ekonomirådet för S:t Pauli Församling, så länge föreningen nyttjar kyrkans lokaler.

§ 6:

Medlemskap: Medlemskap kan förvärvas av alla som vill verka för föreningens ändamål enligt ovan §2.

§ 7:

Medlemmar godkänns efter muntlig eller skriftlig ansökan av styrelsen som tar emot ansökan och direkt ger besked om ansökans beviljande eller vid eventuellt avslag även om orsaken. I samband med årsmötet presenteras en lista på medlemmarna.

§ 8:

Utträde; Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Utträde skall begäras senast 15 december året före utträdet.

§ 9:

Medlemsavgiften; Medlemsavgiften är årlig och fastställs av årsmötet och den betalas senast en månad efter anmälan och den återbetalas ej.

§ 10:

Varje familj bidrar varje månad med minst 300-400 kr in på föreningens konto

§ 11:

Årsmötet; Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmötet skall avhållas senast före september månads utgång. Extra årsmöte kan avhållas när ½ delar av styrelsen finner eller när ½ delar föreningens medlemmar så påkallar. Kallelse till årsmötet eller extra årsmöte ska ske skriftligen till föreningens medlemmar senast 30 dagar före årsmötesdagen.

§ 12:

Rösträtt vid årsmötet; Alla medlemmar som har betalat medlemskapet för det år, årsmötet gäller har rösträtt. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet, dock minst 3 medlemmar, förutom styrelsens ledamöter. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisor. Omröstningen och val ska ske öppet, om sluten omröstning inte begärs. För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning. Vid lika röstetal har ordförande vid mötet utslagsröst utom i frågan om val då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§ 13:

Förslag till ärenden vid årsmöte.
Ärenden skall för att kunna behandlas på årsmötet ha anmälts skriftligt till styrelsen senast 14 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning. Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågar än dem som angetts i kallelsen.

§ 14:

Ärenden på årsmötet

 •  Årsmötet öppnande
 •  Fastställande av röstlängd
 •  Val av ordförande och protokollförare
 • Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 •  Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna.
 • Fastställande av dagordning
 • Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
 •  Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkning
 •  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 •  Fastställande årsavgifter
 •  Val av ordförande
 • Val av övriga ordinarie ledamöter
 • Val av suppleanter till styrelsen
 • Val av valberedning
 • Val av revisor
 • Val av personer till olika kommittéer
 •  Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

§ 15:

Styrelse; Styrelsen är när årsmötet ej är samlat föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter och 1-2 suppleanter. Styrelsen ordförande väljs på ett år. Ny styrelse väljs varje år, tills att föreningen har blivit så pass varm i kläderna att den fungerar smärtfritt, då väljs halva styrelsen på två år.. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässigt när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 16:

Styrelsens åtliggande m.m.;
Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.
Det åligger styrelsen

 • Att verkställa av årsmötet fattade beslut
 • Att handha föreningens ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper
 •  Att till årsmötet avge årsredovisning för senast avslutande räkenskapsåret samt förslag till budget för kommande räkenskapsår.
 •  Att besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar
 • Styrelsen bemyndigas särskilt att för föreningens räkning köpa, försälja, inteckna och pantsätta föreningens fasta egendom.

§ 17:

Föreningens ledning; Det åligger ordförande att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra enklare ärenden, som kan avgöras utan att styrelsen eller arbetsutskottet inkallas. Förenings ledning skall ha ett samarbete med pastoral & ekonomirådet för S:t Pauli Församling, så länge föreningen nyttjar kyrkans lokaler.

§ 18:

Räkenskaper; Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.

§ 19:

Revision för granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en revisor med en suppleant. Revisionsberättelsen ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorn till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 20:

Stadgeändring; Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas vid årsmötet eller extra stämman. Ändring av stadgar kan endast ske efter beslut vid två på varandra följande stämmor varav en är årsstämma. Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmötet eller extrastämma om det lämnats till styrelsen senast 2 månader före årsmötet. Förslag skall senast 30 dagar före årsmötet skickas ut till samtliga medlemmar och eventuella yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Till kallelsen bifogas förslag jämte eventuellt yttrande. För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmötet med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

§ 21:

Föreningens upplösning: Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre månader före det årsmöte det önskas behandlas på. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig. Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten och stödjas av minst 2/3 av de varderaa årsmötet angivna rösterna. Beslut om föreningens upplösning skall dessa behållna medel överlämnas till den katolska församlingen för att den ska använda medlem till att främja kyrkans verksamhet.

§ 22:

Tolkning av stadgar; Vid frågar om tolkning av dess stadgar gäller styrelsen mening tills frågan avgjorts av årsmötet.

Våran hemsida
Våra aktiviteter
S:T Henriks Förening

Svenska Tema dagar

Idag den 24.08.19 är det:

●Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande
●Köttbullens dag

Hemsidans besökare

005922
Users Today : 23
Users Yesterday : 36
This Month : 700
Total Users : 5922

Prenumerera på Nyhetsbrev

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
YouTube